antibakterial kümüş nanobölejikler
altyn nanobölejikler
oksid nanobölejikleri

buýsanýarysöndürmek, gaplamakwesatmakköp ýyllap çözgüdimiz.

Nanomateriallara göz aýlaňGO

Hongwu dört önüm gözleg we ösüş laboratoriýasynyň, synag merkeziniň, amaly gözleg laboratoriýasynyň we synag synag bazasynyň ygtyýaryna eýedir, 2002-nji ýyldan bäri 21-nji asyryň organiki däl nanobölejikleriniň we innowasiýa materiallarynyň köp görnüşini täjirleşdirmäge ýöriteleşendir. Bazarlary öwrenýäris. , innowasion tehnologiýalary ösdürmek we adaty materiallaryň ýetmezçiligini täzelemegi maksat edinýän nanomaterial materiallarymyzdan peýdalanyp, üstünlikli çözgütler bilen üpjün etmek.

 

 

takmynan01

gözläňesasy Kategoriýalar

Tekstden daşardaky nanomateriallary saýlap bilersiňiz ýa-da islegleriňize görä düzüp bilersiňiz.

Ajaýyplygy bilen ýeňiň
zehinler weösen materiallar

 • BIZIIS MISSION
 • BIZIAL GYMMATLARYMYZ
 • BIZIIL FILOSOFI .A

Hongwunyň wezipesi: nano täze materiallar bilen baglanyşykly hyzmat bilen üpjün ediji hökmünde

Hongwu-nyň gymmaty: hil we müşderiler ilki, dogruçyl we ygtybarly, birinji derejeli hyzmat.

Hongwu-nyň dolandyryş pelsepesi: modully dolandyryş, bazara gönükdirilen, müşderileriň talaplaryny jogapkärçilik hökmünde kanagatlandyrmak.Çuňňur sürmek we seresaply ösdürip ýetişdirmek bilen hünäriňize üns beriň.

biz nämedo

 • Iş moduly

  Bazara gönükdirilen, Hongwu-nyň öz jogapkärçiligi hökmünde müşderileriň göwnejaý talaplaryny kanagatlandyrmak, pudaga ünsi jemlemek, intensiw ösdürip ýetişdirmek, adaty önümler bilen bir hatarda nano-täze materiallar pudagynda hünärmen üpjün ediji we degişli hyzmat üpjün ediji bolmak. müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Önümiň hilini we hyzmat derejesini ýokarlandyrmagy dowam etdireris, içerki we daşary ýurtly müşderilerimize has gowy hyzmat ederis, ýeňiş gazanarsyňyz.
 • Önüm moduly

  Hongwu-da ösen önümçilik enjamlary, ösen proses ädimleri we ajaýyp önümçilik dolandyryş ulgamy bar.Önümçilik prosesinde, ilki bilen hiliň amalyýetiniň umumy gymmatlyklary durmuşa geçirilýär.Öndürilen önümleriň düýbünden durnukly bolmagyny üpjün etmek.
 • Gözleg we gözleg moduly

  Hongwu, tejribeli nanotehnologiýa gözlegçilerinden we uly inersenerlerden, doktoranturalardan we täze önümleri öndürmekde professorlardan ybarat hünärmen gözleg topary bar.Hongwu gözleg instituty we uniwersitetleri tehniki goldaw hökmünde bazaryň islegini ýakyndan yzarlaýarys we täze materiallary taýýarlamagy we öndürmegi dowam etdirýäris.
 • Howpsuzlyk moduly

  Tutuşlygyna alnanda kompaniýanyň göwnejaý işlemegi üçin adam resurslary, dolandyryş, maliýe, satyn alyş, logistika, hukuk, maliýe we beýleki taraplary öz içine alýan hünärmen we gowy taýýarlanan howpsuzlyk toparymyz bar, kompaniýanyň ähli kärdeşleri işleýär bilelikde, köp işle, köplenç içerden we daşary ýurtlardan gelen müşderileriň goldawy bilen biz hemişe täze şöhrat döredýäris.

HOttestGoýmalar

nämeMüşderiler aýtdy

 • Birnäçe deňeşdirme synaglaryny geçirdik we kanagatlanarly netijeleri aldyk.Soonakyn wagtda satyn alyş bölümimiz täze sargytlar gurar.Biziň üçin 8-10 kg kümüş poroşok taýýarlaň we iň soňky sargyt bilen deňdigine göz ýetiriň.Sag boluň
 • Örän çalt we ulanmak üçin ajaýyp material geldi.Häzirki wagtda ony öz partiýalarymyzda synap görýäris we şu wagta çenli gaty gowy işleýär, uzak wagtlap gorag goşar diýip umyt edýärin.Sio2 poroşokyň gapdalynda ulanyp boljak suwumyzyň gaýtalanmagyna kömek etjek başga suwuklyklar ýa-da poroşoklar barmy?
 • Öňki ZnO nanopowdy programmamyza laýyk gelýär.Anotherene 800 kg alarys.Maňa we 2000 kg-a teklip iberiň we öňdebaryjy wagtyny görkeziň.Sagbol.
 • 100-200nm Si üçin soňky 3kg amalymyz üçin gowy işleýär.Geljek aý 20kg synag synagyny ýerine ýetirmek isleýäris, indiki ädim 100kg bolar.Iň oňat bahany görkezmegiňizi, 20 kg we 100kg ugratmagyň wagtyny görkeziň, sag boluň.
 • Şu wagta çenli Pt nanopowder synagy gowy, has köp synag we baha bermek üçin bize ýene 10g gerek.Proforma hasap-fakturasyny ibermegiňizi haýyş edýäris.

Çözgütler üçin sorag

Üýtgeýän zerurlyklara uýgunlaşdyrylan senagat amaly.Soňky iki onýyllygyň dowamynda yzygiderli hil we ajaýyp çözgütler bilen müşderilerimizden bu pudakdaky abraýymyzy artdyrýarys.

BIZ bilen habarlaşyň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Aýnada ulanylýan birnäçe oksid nanomateriallary

  Aýna ulanylýan birnäçe oksid nano materiallary esasan öz-özüni arassalamak, aç-açan ýylylyk izolýasiýasy, infragyzyl siňdiriş, elektrik geçirijiligi we ş.m. üçin ulanylýar.1. Nano Titan Dioksid (TiO2) Poroşok Adaty aýna, ulanylanda howadaky organiki maddalary siňdirip, kyn-kyn bolýar.
  Koprak oka
 • vanadiý dioksid bilen doped wolfram VO2 arasyndaky tapawut

  Windows binalarda ýitirilen energiýanyň 60% -ine goşant goşýar.Yssy howada penjireler daşyndan gyzdyrylýar, binanyň içine ýylylyk energiýasy ýaýraýar.Daşarda sowuk bolanda penjireler içerden gyzýar we ýylylygy daşky gurşawa ýaýradýar.Bu proses c ...
  Koprak oka
 • ýokary işjeň nano altyn katalizatorlaryny taýýarlamak we ulanmak

  Activityokary işjeňlik bilen goldanýan nano-altyn katalizatorlaryny taýýarlamak esasan iki tarapy göz öňünde tutýar, biri kiçi göwrümli ýokary katalitiki işjeňligi üpjün edýän nano altyny taýýarlamak, beýlekisi bolsa has uly aýratynlyga eýe bolan daşaýjyny saýlamak; meýdany we gowy atyr ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň