Häzirki zaman ýokary tehnologiýaly, elektromagnit päsgelçiligi (EMI) we elektromagnit sazlaşyklylygy (EMC) ösmegi bilen, elektromagnit tolkunlar sebäpli ýüze çykýan meseleler has çynlakaýlaşýar.Olar diňe bir elektroniki gurallara we enjamlara päsgelçilik we zeper ýetirmän, adaty işleýşine täsir edýär we elektron önümlerinde we enjamlarynda ýurdumyzyň halkara bäsdeşlik ukybyny çynlakaý çäklendirýär, daşky gurşawy hapalaýar we adam saglygyna howp salýar;Mundan başga-da, elektromagnit tolkunlaryň syzmagy milli maglumat howpsuzlygyna we harby esasy syrlaryň howpsuzlygyna howp salýar.Hususan-da, täze düşünjeli ýaraglar bolan elektromagnit impuls ýaraglary, elektron enjamlaryna, elektrik ulgamlaryna we ş.m. gönüden-göni hüjüm edip, maglumat ulgamynyň wagtlaýyn näsazlygyna ýa-da hemişelik zeper ýetmegine sebäp bolup biljek düýpli üstünlikleri gazandy.

 

Şonuň üçin, elektromagnit päsgelçilikleriň we elektromagnit tolkunlaryň netijesinde ýüze çykýan elektromagnit sazlaşykly meseleleriň öňüni almak üçin netijeli elektromagnit gorag materiallaryny öwrenmek, elektron önümleriniň we enjamlarynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrar, halkara bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrar, elektromagnit impuls ýaraglarynyň öňüni alar we maglumat aragatnaşyk ulgamlarynyň we tor ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün eder , geçiriş ulgamlary, ýarag platformalary we ş.m. uly ähmiýete eýe.

 

1. Elektromagnit gorag ýörelgesi (EMI)

Elektromagnit gorag, goralýan ýer bilen daşarky dünýä arasynda elektromagnit energiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak ýa-da ýaýratmak üçin gorag materiallaryny ulanmakdyr.Elektromagnit gorag ýörelgesi, gorag strukturasynyň üstünde we gorag korpusynyň içinde ýüze çykýan zarýadlar, toklar we polýarizasiýa bilen ýakyndan baglanyşykly elektromagnit energiýa akymyny şöhlelendirmek, siňdirmek we ugrukdyrmak üçin gorag bedenini ulanmakdyr.Gorag, elektrik meýdany goragy (elektrostatik gorag we üýtgeýän elektrik meýdany goragy), magnit meýdany goragy (pes ýygylykly magnit meýdany we ýokary ýygylykly magnit meýdany goragy) we prinsipine laýyklykda elektromagnit meýdan goragy (elektromagnit tolkun goragy) bölünýär.Umuman aýdanyňda, elektromagnit galkan ikinjisini, ýagny elektrik we magnit meýdanlaryny bir wagtyň özünde goramagy aňladýar.

 

2. Elektromagnit gorag materialy

Häzirki wagtda birleşdirilen elektromagnit gorag örtükleri giňden ulanylýar.Olaryň esasy kompozisiýalary film emele getirýän rezin, geçiriji doldurgyç, erginli, birleşdiriji serişde we beýleki goşundylar.Geçiriji doldurgyç onuň möhüm bölegidir.Iň köp ýaýranlary kümüş (Ag) tozy we mis (Cu) tozy., Nikel (Ni) tozy, kümüş bilen örtülen mis tozy, uglerod nanoturgylary, grafen, nano ATO we ş.m.

2.1Uglerod nanoturbajyklary(CNT)

Uglerod nanoturbajyklarynyň ajaýyp tarapy, ajaýyp elektrik, magnit häsiýetleri bar we geçirijilik, siňdirmek we goramakda ajaýyp öndürijilik görkezdi.Şonuň üçin uglerod nanoturbajyklaryny elektromagnit gorag örtükleri üçin geçiriji doldurgyçlar hökmünde gözlemek we ösdürmek has meşhur boldy.Bu uglerod nanoturbajyklarynyň arassalygyna, öndürijiligine we bahasyna ýokary talaplary goýýar.Hongwu Nano tarapyndan öndürilen uglerod nanoturbajyklary, şol sanda bir diwarly we köp diwarly arassalygy 99% -e çenli.Kömürturşy nanoturbajyklary matrisa rezininde dargadylýarmy ýa-da olaryň matrisa rezinine ýakynlygy barmy, gorag işine täsir edýän göni faktor bolýar.Hongwu Nano dargadylan uglerod nanotube dispersiýa erginini hem üpjün edýär.

 

2.2 Görnüşi pes bolan kümüş tozy

Iň irki neşir edilen geçiriji örtük ABŞ tarapyndan 1948-nji ýylda kümüş we epoksi rezinleri geçiriji ýelimleýji patent edipdi.Hongwu Nano tarapyndan öndürilen top üwelen kümüş tozanlar bilen taýýarlanan elektromagnit gorag boýagy pes garşylyk, oňat geçirijilik, ýokary gorag netijeliligi, berk daşky gurşawa çydamlylyk we amatly gurluşyk aýratynlyklaryna eýedir.Aragatnaşyk, elektronika, lukmançylyk, aerokosmos, ýadro desgalary we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Gorag boýagy ABS, PC, ABS-PCPS we beýleki in engineeringenerçilik plastmassalarynyň üstki örtügi üçin hem amatlydyr.Könelişme garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylygy, çyglylyga we ýylylyga garşylyk, ýelmeşme, elektrik garşylygy, elektromagnit sazlaşyklylygy we ş.m. ýaly öndürijilik görkezijileri standartlara ýetip biler.

 

2.3 Mis tozy we nikel tozy

Mis tozy geçiriji boýagyň arzanlygy we boýamak aňsat, şeýle hem gowy elektromagnit gorag täsiri bar we şonuň üçin giňden ulanylýar.Aýratynam, elektron önümleriniň gabyk ýaly in engineeringenerçilik plastmassalaryna garşy elektromagnit tolkunyň päsgelçiligi üçin has amatlydyr, sebäbi mis tozy geçiriji boýag aňsatlyk bilen sepilip ýa-da çotga edilip bilner.Dürli şekilli plastmassa ýüzler, elektromagnit gorag geçiriji gatlagy emele getirmek üçin metallaşdyrylyp, plastmassa elektromagnit tolkunlaryny goramak maksadyna ýetip biler.Mis tozynyň morfologiýasy we mukdary örtügiň geçirijiligine uly täsir edýär.Mis tozy sferik, dendrit we ýalpak görnüşlere eýe.Flakanyň şekili sferik görnüşden has uly aragatnaşyk meýdanyna eýe we has gowy geçirijiligi görkezýär.Mundan başga-da, mis tozy (kümüş bilen örtülen mis poroşok) hereketsiz metal kümüş tozy bilen örtülendir, oksidlenmek aňsat däl we kümüşiň düzümi adatça 5-30%.Mis poroşok geçiriji örtük, ABS, PPO, PS we beýleki in engineeringenerçilik plastmassalary we agaçlaryň elektromagnit goragyny çözmek üçin ulanylýar we elektrik geçirijiligi, ulanylyş we mahabat ähmiýetine eýe.

Mundan başga-da, nano nikel poroşokynyň we nano we mikron nikel tozy bilen garylan elektromagnit gorag örtükleriniň elektromagnit gorag netijeliligini ölçemegiň netijeleri, nano Ni bölejiginiň goşulmagynyň elektromagnit gorag täsirliligini peseldip biljekdigini, ýöne siňdiriş ýitgisini ýokarlandyryp biljekdigini görkezýär.Magnit ýitgisi peselýär, şeýle hem elektromagnit tolkunlar sebäpli daşky gurşawa, enjamlara we adamyň saglygyna zeper ýetýär.

 

2.4 Nano galaýy antimon oksidi (ATO)

Nano ATO tozy, özboluşly doldurgyç hökmünde ýokary aç-açanlyga we geçirijilige, şeýle hem displeý örtük materiallary, geçiriji antistatiki örtükler we aç-açan termiki izolýasiýa örtükleri ýaly köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Optoelektron enjamlary üçin displeý örtük materiallarynyň arasynda nano ATO materiallary statiki, ýalpyldawuk we radiasiýa garşy funksiýalara eýedir we ilki bilen elektromagnit gorag örtük materiallary hökmünde ulanyldy.ATO nano örtük materiallary açyk reňkli açyklygy, gowy elektrik geçirijiligi, mehaniki güýji we durnuklylygy bar we enjamlary görkezmek üçin ulanylmagy häzirki wagtda ATO materiallarynyň iň möhüm önümçilik goşundylaryndan biridir.Elektrokrom enjamlary (displeýler ýa-da akylly penjireler) häzirki wagtda ekran meýdançasyndaky nano-ATO programmalarynyň möhüm tarapy.

 

2.5 Grafen

Uglerod materialynyň täze görnüşi hökmünde, grafen uglerod nanoturbalaryna garanyňda täsirli elektromagnit goragly ýa-da mikrotolkun siňdiriji materialyň täze görnüşine öwrüler.Esasy sebäpler aşakdaky taraplary öz içine alýar:

ApGrafen uglerod atomlaryndan düzülen altyburç tekiz film, diňe bir uglerod atomynyň galyňlygy bolan iki ölçegli material;

Grafen dünýädäki iň inçe we iň kyn nanomaterialdyr;

Malylylyk geçirijiligi uglerod nanoturbajyklaryndan we göwherden has ýokary bolup, takmynan 5 300W / m • K ýetýär;

Grafen dünýädäki iň kiçi garşylykly material, bary-ýogy 10-6Ω • sm;

Graf Grafeniň otag temperaturasynda elektron hereketi, uglerod nanoturbajyklaryndan ýa-da kremniý kristallaryndan has ýokary, 15 000 sm2 / V • s-den ýokary.Adaty materiallar bilen deňeşdirilende, grafen asyl çäklendirmeleri ýeňip geçip, siňdiriş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täsirli täze tolkun sorujy bolup biler.Tolkun materiallarynda “inçe, ýeňil, giň we güýçli” talaplar bar.

 

Elektromagnit gorag we siňdiriji material öndürijiliginiň gowulaşmagy, sorujy serişdäniň mazmunyna, sorujy serişdäniň işleýşine we siňdiriji substratyň oňat impedans gabat gelmegine baglydyr.Grafen diňe bir özboluşly fiziki gurluşa we ajaýyp mehaniki we elektromagnit aýratynlyklaryna eýe bolman, eýsem mikrotolkun siňdiriş aýratynlyklaryna hem eýedir.Magnit nanopartikullar bilen birleşdirilenden soň, magnit we elektrik ýitgileri bolan täze sorujy material alyp bolýar.Elektromagnit gorag we mikrotolkun siňdiriş ulgamynda oňat amaly perspektiwalary bar.

 

Aboveokardaky umumy elektromagnit gorag materiallary üçin nano poroşoklary, ikisi hem Hongwu Nano tarapyndan durnukly we ýokary hilli.

 


Iş wagty: Mart-30-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň