• Aýnada ulanylýan birnäçe oksid nanomateriallary

  Aýnada ulanylýan birnäçe oksid nanomateriallary

  Aýna ulanylýan birnäçe oksid nano materiallary esasan öz-özüni arassalamak, aç-açan ýylylyk izolýasiýasy, infragyzyl siňdiriş, elektrik geçirijiligi we ş.m. üçin ulanylýar.1. Nano Titan Dioksid (TiO2) Poroşok Adaty aýna, ulanylanda howadaky organiki maddalary siňdirip, kyn-kyn bolýar.
  Koprak oka
 • vanadiý dioksid bilen doped wolfram VO2 arasyndaky tapawut

  vanadiý dioksid bilen doped wolfram VO2 arasyndaky tapawut

  Windows binalarda ýitirilen energiýanyň 60% -ine goşant goşýar.Yssy howada penjireler daşyndan gyzdyrylýar, binanyň içine ýylylyk energiýasy ýaýraýar.Daşarda sowuk bolanda penjireler içerden gyzýar we ýylylygy daşky gurşawa ýaýradýar.Bu proses c ...
  Koprak oka
 • ýokary işjeň nano altyn katalizatorlaryny taýýarlamak we ulanmak

  ýokary işjeň nano altyn katalizatorlaryny taýýarlamak we ulanmak

  Activityokary işjeňlik bilen goldanýan nano-altyn katalizatorlaryny taýýarlamak esasan iki tarapy göz öňünde tutýar, biri kiçi göwrümli ýokary katalitiki işjeňligi üpjün edýän nano altyny taýýarlamak, beýlekisi bolsa has uly aýratynlyga eýe bolan daşaýjyny saýlamak; meýdany we gowy atyr ...
  Koprak oka
 • Geçiriji ýelimde geçiriji doldurgyjy nädip saýlamaly

  Geçiriji ýelimde geçiriji doldurgyjy nädip saýlamaly

  Geçiriji doldurgyç, geçirijilik işini gowulandyrýan geçiriji ýelimiň möhüm bölegi.Köplenç ulanylýan üç görnüş bar: metal däl, metal we metal oksidi.Metall däl doldurgyçlar esasan nano grafit, nano-uglerod gara, an ... ýaly uglerod maşgala materiallaryna degişlidir.
  Koprak oka
 • Gymmat metal Nano materiallarynyň klassifikasiýasy we ulanylyşy

  Gymmat metal Nano materiallarynyň klassifikasiýasy we ulanylyşy

  Häzirki wagtda gymmat bahaly metal nano materiallary ähli pudaklarda diýen ýaly ulanylýar we bu gymmatly metallar köplenç çuňňur gaýtadan işlenýän önümlerdir.Gymmat bahaly metallary çuňňur gaýtadan işlemek diýlip atlandyrylýan gymmat bahaly metallaryň ýa-da birleşmeleriň fiziki ýa-da himiki görnüşini ...
  Koprak oka
 • Silikon karbid pyçaklary, rezin göwher ýylmaýjy tigirleriň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryp biler

  Silikon karbid pyçaklary, rezin göwher ýylmaýjy tigirleriň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryp biler

  Göwher ýylmaýjy tigir, göwher abraziwini çig mal hökmünde ulanýar we degişlilikde baglaýjy hökmünde metal tozy, rezin tozy, keramika we elektroplated metal ulanýar.Merkezdäki deşikli tegelek birleşdirilen abraziw gural, göwher üweýji tigir (garyndy ýylmaýjy tigir) diýilýär.Resin-b ...
  Koprak oka
 • Keramika üçin birnäçe nano materiallary hödürlemek

  Keramika üçin birnäçe nano materiallary hödürlemek

  Nanotehnologiýa köp sanly adaty önümleri “täzeläp” biler.Adaty materiallary öndürmekde nano-modifikasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagy birnäçe funksiýany gowulaşdyryp ýa-da alyp biler.Nano keramiki örtük, üýtgedilen keramiki materiýadan düzülen köpugurly birleşme örtük ...
  Koprak oka
 • Atylylygy geçirmek üçin plastmassa Nano Magniý Oksidi MgO goşuň

  Atylylygy geçirmek üçin plastmassa Nano Magniý Oksidi MgO goşuň

  Malylylyk geçiriji plastmassalar, has ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan, adatça 1W / (m. K) -dan ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan plastmassa önümlerine degişlidir.Metal materiallaryň köpüsi gowy ýylylyk geçirijiligine eýedir we radiatorlarda, ýylylyk çalşygy materiallarynda, galyndy ýylylygy dikeltmekde, tormozda ...
  Koprak oka
 • Adaty elektromagnit gorag materiallary nano tozanlary (Hongwu)

  Adaty elektromagnit gorag materiallary nano tozanlary (Hongwu)

  Häzirki zaman ýokary tehnologiýaly, elektromagnit päsgelçiligi (EMI) we elektromagnit sazlaşyklylygy (EMC) ösmegi bilen, elektromagnit tolkunlar sebäpli ýüze çykýan meseleler has çynlakaýlaşýar.Diňe elektron gurallaryna we enjamlaryna päsgelçilik we zeper ýetirmän, eýsem ...
  Koprak oka
 • Maşynlarda haýsy nanomateriallaryň ulanylýandygyny bilýärsiňizmi?

  Maşynlarda haýsy nanomateriallaryň ulanylýandygyny bilýärsiňizmi?

  Nanomateriallaryň aýratynlyklary onuň giňden ulanylmagy üçin esas döretdi.Nanomateriallaryň ýörite ultramelewşe garşy, garramaga garşy, ýokary güýç we berkligi, gowy elektrostatik gorag täsiri, reňk üýtgetmek täsiri we antibakterial we dezodorizasiýa funksiýasyny ulanmak, ösüş ...
  Koprak oka
 • Epoksi rezin EP-de grafeniň ulanylmagy ýüze çykyp başlady

  Epoksi rezin EP-de grafeniň ulanylmagy ýüze çykyp başlady

  Grafen köplenç “panacea” diýlip atlandyrylsa-da, ajaýyp optiki, elektrik we mehaniki aýratynlyklaryň bardygyny inkär edip bolmaýar, şonuň üçin bu pudak grafeni polimerlerde ýa-da organiki däl matrisada nanofiller hökmünde dargatmak isleýär.Onda ýok bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Kümüş nanowir syýa taýýarlamak üçin gysgaça giriş we seresaplyklar

  Kümüş nanowir syýa taýýarlamak üçin gysgaça giriş we seresaplyklar

  Kümüş nanowirlerden, polimer baglaýjylardan we deionizirlenen suwdan ybarat kümüş Nanowires süýümleri, çörek bişirilenden soň çeýe substratda aç-açan Ag nanowires geçiriji tor emele getirýär we kümüş nanowire geçiriji torda ýeňil ýaýradyjy gurşaw ýerleşdirilýär.Şeýlelik bilen, çeýe aç-açan kond ...
  Koprak oka
 • Täze görnüşli ýarymgeçiriji fotokatalitik material-Cuprous oksid (Cu2O) nanobölejikler

  Täze görnüşli ýarymgeçiriji fotokatalitik material-Cuprous oksid (Cu2O) nanobölejikler

  Daşky gurşaw ýaramazlaşdygyça adamlar daşky gurşawy goramaga has köp üns berýärler.Käbir adaty organiki hapa suwlary arassalamak usullary, köp sanly önüm, çylşyrymly bejergiden soň, ikinji derejeli hapalanma we beýleki çäklendirmeler sebäpli ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak kyn.P ...
  Koprak oka
 • Epoksi reziniň ýylylyk geçirijiliginde NanoDiamond-grafen doldurgyjy

  Epoksi reziniň ýylylyk geçirijiliginde NanoDiamond-grafen doldurgyjy

  Birnäçe wagt öň Günorta Koreýaly gözlegçiler nanokompozit materialyň täze görnüşini tasladylar: nanokompozit materiallaryny (ND @ GNPs) taýýarlamak üçin nanodiamond (nanodiamond, ND) gibrid grafeniň (grafen nanoplateletleri, GNP) ulanylmagy, epoksi berkitmek bilen taýýarlamak üçin rezin (EP) matrisa ...
  Koprak oka
 • TiC Titanium karbid tozy we ulanylyşy

  TiC Titanium karbid tozy we ulanylyşy

  Titan karbid tozy, ýokary eriş nokady, aşa ýokarylyk, himiki durnuklylyk, ýokary aşaga garşylyk we gowy ýylylyk geçirijiligi ýaly ajaýyp häsiýetlere eýe bolan möhüm keramiki materialdyr.Işlemek, awiasiýa we örtük materiallary pudagynda giň ulanylyş mümkinçilikleri bar.Bu ...
  Koprak oka
 • Kümüş poroşokyň goşmaça mukdarynyň geçiriji ýelim öndürijiligine täsiri

  Kümüş poroşokyň goşmaça mukdarynyň geçiriji ýelim öndürijiligine täsiri

  Geçiriji ýelim, esasan mikroelektroniki komponentlerde baglanyşyk we gaplamak önümçiliginde ulanylyp bilinjek rezin we geçiriji doldurgyçdan (kümüş, altyn, mis, nikel, galaýy we erginler, uglerod tozy, grafit we ş.m.) düzülen ýörite ýelimdir. materiallary gaýtadan işleýär.M ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň