• -Eke diwarly uglerod nanoturgylary (SWCNT) ösen goşundy güýçlendiriji esasy materialdyr

  -Eke diwarly uglerod nanoturgylary (SWCNT) ösen goşundy güýçlendiriji esasy materialdyr

  -Eke diwarly uglerod nanoturgylary (SWCNT), aşa ýokary elektrik geçirijiliginden, agram derejesine, ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji we çeýeligi bilen peýdalanyp, esasy materiallaryň häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin ulanylýan ösen goşundy.Performanceokary öndürijilikli elastom öndürmek üçin ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Nano Barium Titanate-Taýýarlyk, amaly, öndüriji

  Nano Barium Titanate-Taýýarlyk, amaly, öndüriji

  Bariý titanaty diňe bir möhüm himiki önüm bolman, eýsem elektronika pudagynda aýrylmaz esasy çig mallaryň birine öwrüldi.BaO-TiO2 ulgamynda, BaTiO3-den başga-da, dürli barly Ba2TiO4, BaTi2O5, BaTi3O7 we BaTi4O9 ýaly birnäçe birleşmeler bar ...
  Koprak oka
 • Natriý sitrat kolorimetriki zondlar hökmünde ulanylýan altyn nanobölejikleri durnuklaşdyrdy

  Natriý sitrat kolorimetriki zondlar hökmünde ulanylýan altyn nanobölejikleri durnuklaşdyrdy

  Altyn himiki taýdan iň durnukly elementleriň biridir we nanoskale altyn bölejikleri aýratyn fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir.1857-nji ýyldan başlap, Faradaý, AuCl4-suw erginini fosfor bilen azaldyp, adamlaryň aşagyndaky altyn nanoppowerleriň çuň gyzyl kolloid erginini almak üçin ...
  Koprak oka
 • Nanomateriallara esaslanýan nano nyşana alýan tehnologiýanyň esaslary

  Nanomateriallara esaslanýan nano nyşana alýan tehnologiýanyň esaslary

  Soňky ýyllarda nanotehnologiýanyň lukmançylyk, bioineringenerçilik we dermanhanalara aralaşmagy we täsiri äşgär boldy.Nanotehnologiýa dermanhanada, esasanam maksatly we lokallaşdyrylan neşe serişdelerini eltmek, mukoza dermanlaryny gowşurmak, gen terapiýasy we gözegçilik ... ýaly ugurlarda çalşyp bolmajak artykmaçlyga eýe.
  Koprak oka
 • Partlama arkaly ýasalan Nano göwher

  Partlama arkaly ýasalan Nano göwher

  Partlama usuly, partlaýjydaky uglerody nano göwherine öwürmek üçin partlaýjy partlama netijesinde dörän ýokary ýokary temperaturany (2000-3000K) we ýokary basyşy (20-30GPa) ulanýar.Alnan göwheriň bölejikleriniň ululygy iň oňat göwher tozy bolan 10nm-den pesdir ...
  Koprak oka
 • Güýç we güýç güýçlendirmek üçin ulanylýan kub kremniy karbid pyçaklary

  Güýç we güýç güýçlendirmek üçin ulanylýan kub kremniy karbid pyçaklary

  Kub kremniý karbid pyçaklary ýokary güýçli we ýokary modeller ýaly ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýe bolan ýokary güýçli sakgal şekilli (bir ölçegli) monolitdir.Metal we keramiki esasly kompozit materiallarda giňden ulanylýar.Esasan ýokary temperaturada ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Uglewodorod wodorodlaşdyryşynda katalizator hökmünde Noble metal Rody Nanoparticle

  Uglewodorod wodorodlaşdyryşynda katalizator hökmünde Noble metal Rody Nanoparticle

  Asylly metal nanobölejikler ýokary molekulýar agramly polimerleriň gidrogenleşmeginde katalizator hökmünde üstünlikli ulanyldy.Mysal üçin, rodium nanopartikul / nanopowderler uglewodorod wodorodlaşdyryşynda aşa ýokary işjeňligi we oňat seçimliligini görkezdi.Olefin goşa baglanyşygy köplenç ýanaşyk ...
  Koprak oka
 • Nanomateriallar we täze energiýa ulaglary

  Nanomateriallar we täze energiýa ulaglary

  Täze energiýa ulaglary syýasatlaryň ýolbaşçylygynda elmydama çalt ösüş tendensiýasyny görkezdi.Adaty ýangyç ulaglary bilen deňeşdirilende, täze energiýa ulaglarynyň iň uly artykmaçlygy, s düşünjesine laýyk gelýän ulagyň tükenmegi sebäpli daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmakdyr ...
  Koprak oka
 • Aýnada ulanylýan birnäçe oksid nanomateriallary

  Aýnada ulanylýan birnäçe oksid nanomateriallary

  Aýna ulanylýan birnäçe oksid nano materiallary esasan öz-özüni arassalamak, aç-açan ýylylyk izolýasiýasy, infragyzyl siňdiriş, elektrik geçirijiligi we ş.m. üçin ulanylýar.1. Nano Titan Dioksid (TiO2) Poroşok Adaty aýna, ulanylanda howadaky organiki maddalary siňdirip, kyn-kyn bolýar.
  Koprak oka
 • vanadiý dioksid bilen doped wolfram VO2 arasyndaky tapawut

  vanadiý dioksid bilen doped wolfram VO2 arasyndaky tapawut

  Windows binalarda ýitirilen energiýanyň 60% -ine goşant goşýar.Yssy howada penjireler daşyndan gyzdyrylýar, binanyň içine ýylylyk energiýasy ýaýraýar.Daşarda sowuk bolanda penjireler içerden gyzýar we ýylylygy daşky gurşawa ýaýradýar.Bu proses c ...
  Koprak oka
 • ýokary işjeň nano altyn katalizatorlaryny taýýarlamak we ulanmak

  ýokary işjeň nano altyn katalizatorlaryny taýýarlamak we ulanmak

  Activityokary işjeňlik bilen goldanýan nano-altyn katalizatorlaryny taýýarlamak esasan iki tarapy göz öňünde tutýar, biri kiçi göwrümli ýokary katalitiki işjeňligi üpjün edýän nano altynyň taýýarlanylmagy, beýlekisi bolsa has uly aýratynlygy bolmaly daşaýjyny saýlamakdyr; meýdany we gowy atyr ...
  Koprak oka
 • Geçiriji ýelimde geçiriji doldurgyjy nädip saýlamaly

  Geçiriji ýelimde geçiriji doldurgyjy nädip saýlamaly

  Geçiriji doldurgyç, geçirijilik işini gowulandyrýan geçiriji ýelimiň möhüm bölegi.Köplenç ulanylýan üç görnüş bar: metal däl, metal we metal oksidi.Metal däl doldurgyçlar esasan nano grafit, nano-uglerod gara, an ... ýaly uglerod maşgala materiallaryna degişlidir.
  Koprak oka
 • Gymmat metal Nano materiallarynyň klassifikasiýasy we ulanylyşy

  Gymmat metal Nano materiallarynyň klassifikasiýasy we ulanylyşy

  Häzirki wagtda gymmat bahaly metal nano materiallary ähli pudaklarda diýen ýaly ulanylýar we bu gymmatly metallar köplenç çuňňur gaýtadan işlenýän önümlerdir.Gymmat bahaly metallary çuňňur gaýtadan işlemek diýlip atlandyrylýan gymmat bahaly metallaryň ýa-da birleşmeleriň fiziki ýa-da himiki görnüşini ...
  Koprak oka
 • Silikon karbid pyçaklary, rezin göwher ýylmaýjy tigirleriň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryp biler

  Silikon karbid pyçaklary, rezin göwher ýylmaýjy tigirleriň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryp biler

  Göwher ýylmaýjy tigir, göwher abraziwini çig mal hökmünde ulanýar we degişlilikde baglaýjy hökmünde metal tozy, rezin tozy, keramika we elektroplated metal ulanýar.Merkezdäki deşikli tegelek birleşdirilen abraziw gural, göwher üweýji tigir (garyndy ýylmaýjy tigir) diýilýär.Resin-b ...
  Koprak oka
 • Keramika üçin birnäçe nano materiallary hödürlemek

  Keramika üçin birnäçe nano materiallary hödürlemek

  Nanotehnologiýa köp sanly adaty önümleri “täzeläp” biler.Adaty materiallary öndürmekde nano-modifikasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagy birnäçe funksiýany gowulaşdyryp ýa-da alyp biler.Nano keramiki örtük, üýtgedilen keramiki materiýadan düzülen köpugurly birleşme örtük ...
  Koprak oka
 • Atylylygy geçirmek üçin plastmassa Nano Magniý Oksidi MgO goşuň

  Atylylygy geçirmek üçin plastmassa Nano Magniý Oksidi MgO goşuň

  Termiki geçiriji plastmassalar, has ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan, adatça 1W / (m. K) -dan ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan plastmassa önümlerine degişlidir.Metal materiallaryň köpüsi gowy ýylylyk geçirijiligine eýedir we radiatorlarda, ýylylyk çalşygy materiallarynda, galyndy ýylylygy dikeltmekde, tormozda ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň