Biz näme edýäris?

HONGWU NANO, dürli organiki däl nanobölejikleri öndürýän hytaýlydyr.Esasy ünsümiz nanometr ölçegli poroşoklara we bölejiklere gönükdirilendir.10nm-dan 10-a çenli bölejikleriň ululyklaryny saklaýarys, isleg boýunça goşmaça ululyklary hem döredip bileris.Önümlerimiz alty seriýaly ýüzlerçe görnüşe bölünýär: elementar, garyndy, birleşme we oksid, uglerod seriýasy we nanowirler.

Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

Bu isleýän nanoporoşuňyzyň nusgasyna baglydyr.Nusga ownuk paketde saklanýan bolsa, mugt nusgany diňe ýük daşamak bahasy bilen alyp bilersiňiz, gymmat bahaly nanoprodlardan başga, nusga bahasyny we iberiş bahasyny ýapmaly bolarsyňyz.

Resminama maglumatlary alyp bilerinmi?

Hawa, COA, SEM, TEM elýeterli.

Sitata nädip alyp bilerin?

Bölejikleriň ululygy, arassalygy ýaly nan-poroşok aýratynlyklaryny alanymyzdan soň size bäsdeşlik nyrhymyzy bereris;gatnaşygy, ergin, bölejikleriň ululygy, arassalygy ýaly dispersiýa aýratynlyklary.

Sargyt üçin nädip töläp bilerin?

Töleg usullaryny kabul edýäris: Paypal, Western Union, Bank geçirmesi, L / C.

Düwürtikli nanoporo bilen kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, aýratyn nanoporoz bilen size kömek edip bileris, ýöne iň az sargyt mukdary we 1-2 hepde töweregi wagt gerek bolar.

Hiliňize nädip kepil geçip bilersiňiz?

Bizde ýokary hilli gözegçilik ulgamy we aýratyn gözleg topary bar, 2002-nji ýyldan bäri nanopowderlere üns berýäris, ýokary hilli abraý gazanyp, nanopowderlerimiziň siziň talaplaryňyza laýyk geljekdigine ynanýarys!

Ekspress we iberiş wagty nähili?

Kurýer hyzmaty: DHL, Fedex, TNT, EMS.

Ibermegiň wagty (Fedex-e serediň)

Demirgazyk Amerikanyň ýurtlaryna 3-4 iş güni
Aziýa ýurtlaryna 3-4 iş güni
Okeaniýa ýurtlaryna 3-4 iş güni
Europeanewropa ýurtlaryna 3-5 iş güni
Günorta Amerika ýurtlaryna 4-5 iş güni
Afrika ýurtlaryna 4-5 iş güni


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň